X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Znajdź ubezpieczenie:
Tu jesteś: Ubezpieczeniaonline.pl  »  Aviva  »  Nowa Perspektywa  » 

Nowa Perspektywa

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 
Co ubezpieczamy?

Twoje życie.

Jak długo może trwać umowa?

Nie ma ograniczeń, co do czasu trwania umowy ubezpieczenia.

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczonym może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 70 roku życia

Suma Ubezpieczenia

Brak ograniczeń, co do sumy ubezpieczenia.

Wyjątki:
 - minimalna suma ubezpieczenia dla osób powyżej 50 lat: 18 000 zł
 - maksymalna suma ubezpieczenia dla osób uczących się powyżej 18 lat: 150 000 zł

Wybór odpowiedniego poziomu sumy ubezpieczeniowej gwarantuje zapewnienie sobie i najbliższym bezpieczeństwa finansowego. Istnieje możliwość utrzymania realnych wartości sumy ubezpieczenia i składki dzięki corocznej ich indeksacji.

Składki

Możliwość opłacania składek z wybraną częstotliwością: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Minimalne wysokości składek (w zależności od wybranej częstotliwości):

Składka regularna z tytułu głównej umowy ubezpieczenia:
 • miesięczna  - minimalna 110 zł
Umowa główna, czyli ubezpieczenie Twojego życia połączone z inwestycją

Korzyści:
 • wsparcie finansowe dla Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – środki, które pozwolą im utrzymać obecny standard życia oraz uregulować ewentualne zobowiązania finansowe
 • możliwość gromadzenia kapitału, dzięki czemu, jeśli nic złego się nie wydarzy, będziecie mogli w przyszłości w pełni cieszyć się życiem.
Dopasuj ubezpieczenie do Twoich potrzeb:
 • określ kwotę, na jaką chcesz zabezpieczyć bliskich w razie Twojej śmierci, czyli sumę ubezpieczenia
 • zdecyduj, czy w ramach umowy głównej chcesz przede wszystkim zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci (wariant ochronny) czy także zależy Ci na gromadzeniu kapitału na przyszłość (wariant ochronno-inwestycyjny)
 • pomożemy Ci ustalić wysokość składki, którą będziesz regularnie opłacać, tak by dostosować ubezpieczenie do Twoich oczekiwań i możliwości finansowych
 • wybierz fundusze, w które zostanie zainwestowana składka – do wyboru masz szeroką gamę funduszy o różnym stopniu ryzyka i możliwych do osiągnięcia zyskach
Gdyby Ciebie zabrakło…
 • wskazane przez Ciebie osoby (tzw. uposażeni) otrzymają wyższą z dwóch kwot: określoną przez Ciebie sumę ubezpieczenia lub 103 proc. wartości rachunku, na który wpłacałeś składki z tytułu umowy głównej; świadczenie to nie będzie obciążone podatkiem od spadków i darowizn ani też podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki)
 • jeśli w ramach ubezpieczenia będziesz dokonywać również dodatkowych inwestycji na tzw. rachunkach dedykowanych, uposażonym zostanie wypłacona także wartość tych rachunków, po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych.
Umowy dodatkowe, czyli dodatkowe ubezpieczenia dla Ciebie i najbliższych

 Ubezpieczenie Twojego życia (umowę główną) możesz rozszerzyć o:
 • ubezpieczenia na życie dla partnera i dzieci, czyli:
          o Terminowe Ubezpieczenie na Życie
 • oraz szereg innych ubezpieczeń dla siebie i członków rodziny, zapewniających materialne wsparcie w razie choroby, wypadku, utraty zdolności zarobkowej, czyli:
          o Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów"
          o Poważne Zachorowanie
          o Na Zdrowie
          o Na Wypadek
          o Kalectwo wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
          o Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
          o Niezdolność do Pracy
          o Ubezpieczenie Składki
 • dodatkowe ubezpieczenia możesz kupić razem z umową główną lub w późniejszym okresie (wyjątek stanowi ubezpieczenie składki, które można zawrzeć tylko z umową główną). W dowolnym momencie możesz z nich zrezygnować, a w przyszłości – nabyć je ponownie.
 • składka z tytułu wszystkich umów dodatkowych (w tym także: ubezpieczenia na życie partnera i dzieci) nie jest inwestowana, lecz w całości pokrywa koszt ochrony ubezpieczeniowej.


Po więcej szczegółów zwróć się do naszego doradcy, pisząc na adres: wnioski@ubezpieczeniaonline.pl lub dzwoniąc

tel. +48 71 320 71 77
fax +48 71 320 71 78
infolinia 0 801 79 80 80

Nowa Perspektywa – to program ubezpieczeniowo – inwestycyjny, który dopasowuje się do zmieniających się potrzeb Twojej rodziny.

Nowa Perspektywa – to wyjątkowa oferta na rynku
 • Jedna polisa dla całej rodziny
  W ramach jednej umowy możesz objąć ochroną zarówno siebie, jak i swoich najbliższych – partnera i dzieci.
   
 • Szeroka ochrona dla Ciebie i najbliższych
  Możesz ubezpieczyć nie tylko Wasze życie, ale i zdrowie. Dzięki temu zapewnisz najdroższym Ci osobom materialne wsparcie w najtrudniejszych chwilach – gdyby zabrakło któregokolwiek z Was. Jednocześnie zadbasz o finanse rodziny w innych nieprzewidzianych sytuacjach dnia codziennego, takich jak poważna choroba, wypadek czy też leczenie szpitalne.
   
 • Kapitał na przyszłość
  Z Nową Perspektywą możesz również systematycznie gromadzić kapitał, by w przyszłości nie tylko utrzymać swój obecny standard życia, lecz także spełniać najskrytsze marzenia.
   
 • Program, który zmienia się wraz z Tobą
  Jeśli za jakiś czas postanowisz zwiększyć lub zmniejszyć wysokość zabezpieczenia dla rodziny na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło, dokupić lub zrezygnować z jakiegoś rodzaju ubezpieczenia czy też zwiększyć zakres swoich inwestycji, Nowa Perspektywa dopasuje się do Twoich potrzeb.
Rachunki dedykowane, czyli możliwość dodatkowych inwestycji

Nowa Perspektywa daje dwie dodatkowe możliwości gromadzenia kapitału na przyszłość. Możesz:
 • doraźnie inwestować – ot, na wszelki wypadek, wolne środki finansowe na rachunku automatycznie otwieranym wraz z zawarciem umowy głównej (umownie określanym jako „lokacyjny”)
 • otworzyć inne rachunki, na które będziesz regularnie wpłacać składki z myślą o konkretnym celu – każdy z rachunków możesz nazwać, określając przeznaczenie pomnażanych na nim pieniędzy (Podróż życia, Studia dla dziecka, Emerytura itp.)

Rachunki dedykowane to:
 • korzystne warunki inwestowania (niskie opłaty alokacyjne, brak opłaty administracyjnej, brak opłat za wypłatę zgromadzonych środków)
 • dostęp do szerokiej gamy funduszy
 • możliwość zmian funduszy, bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych
 • swobodny dostęp do zgromadzonych środków – możliwość wypłaty w każdej chwili, bez opłat likwidacyjnych.
Lista oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
 • Fundusz Gwarancji Zysku

  jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują pewnego zysku z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

  Gwarancja zysku
  Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji, który jest ogłaszany przez Avivę przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji. Okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.

  Polityka inwestycyjna
  Aktywa funduszu są lokowane w dłużnych papierach wartościowych, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej wiarygodności finansowej, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji.
   
 • Fundusz Gwarantowany

  Celem Funduszu Gwarantowanego jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

  Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów stanowią akcje. Cechą wyróżniającą fundusz spośród większości dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest gwarancja niemalejącej wartości jednostki (nie może ona zmniejszyć się z wyceny na wycenę). Ryzyko obniżenia wartości jednostki ponoszone jest przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Wartość jednostki nie uwzględnia w pełni bieżących zysków i strat. Część zysków inwestycyjnych przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, co zapewnia równomierny wzrost cen jednostki.

  Fundusz Gwarantowany przeznaczony jest dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost swoich oszczędności.
   
 • Fundusz Pieniężny

  Celem Funduszu Pieniężnego jest osiągnięcie dochodu porównywalnego z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

  Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumentach rynku pieniężnego, czyli bonach skarbowych i obligacjach o krótkim terminie do wykupu. Znaczny udział papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski pozwala na zachowanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

  Fundusz Pieniężny przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost swoich oszczędności.

 • Fundusz Stabilnego Wzrostu

  Celem Funduszu Stabilnego Wzrostu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki.

  Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu. Nie więcej niż 20 proc. aktywów funduszu mogą stanowić akcje polskich spółek, dzięki czemu w długim okresie zyski w tym funduszu mogą być wyższe niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

  Fundusz Stabilnego Wzrostu przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych przy nieco wyższym ryzyku inwestycyjnym.
   
 • Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

  Celem Funduszu Stabilnego Aktywnej Selekcji  jest stabilny i długoterminowy  wzrost wartości jednostki.

  Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowo stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych, przy wyższym ryzyku inwestycyjnym, związanym z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji.

  Aktywa funduszu lokowane są w sposób pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) gównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz w akcjach. Ze względu na skład portfela funduszu wartość jednostki może wykazywać zmienność w zależności od poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.
   
 • Fundusz Europejski Ochrony Zysku

  Fundusz Europejski Ochrony Zysku to oferta skierowana do długoterminowych inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał wzrostowy rynku akcji, ale obawiają się nagłych i głębokich spadków, które mogłyby pozbawić ich dużej części kapitału, więc są gotowi zaakceptować zaproponowane im ryzyko na z góry określonym poziomie.

  Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela (technika CPPI), zgodnie z którą udział akcji i instrumentów rynku pieniężnego jest tak dobierany, aby w danym okresie rocznym wartość jednostki funduszu nie obniżyła się poniżej poziomu zabezpieczonego, który wynosi 80% najwyższej wartości jednostki zanotowanej w cotygodniowych obserwacjach. Ponadto, w dniu rozpoczęcia każdego kolejnego okresu rocznego poziom zabezpieczony ustalany jest jako 80% wartości jednostki z ostatniego dnia poprzedniego okresu.

  Fundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 97,5% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 (indeks 20 największych polskich spółek giełdowych) i DJ Eurostoxx50 (indeks 50 największych spółek należących do strefy euro). Udział krajowych instrumentów rynku pieniężnego w portfelu funduszu może się wahać od 2,5 do 100%.
   
 • Fundusz Zrównoważony

  Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

  Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 30 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

  Fundusz Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.
   
 • Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

  Celem Funduszu Zrównoważonego Aktywnej Selekcji jest długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestycje w akcje i dłużne instrumenty finansowe.

  Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji przeznaczonyu jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.

  Aktywa funduszu lokowane są w sposób pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu. Ze względu na skład portfela funduszu wartość jednostki może wykazywać wysoką zmienność i podlegac tendencjom spadkowym, w zależności od poziomu stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.

 • Fundusz Eurozrównoważony

  Celem Funduszu Eurozrównoważonego jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji głównie w instrumenty finansowe denominowane w euro.

  Aktywa funduszu są lokowane w sposób bezpośredni lub pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne) w akcjach denominowanych w walutach obcych oraz dłużnych papierach wartościowych. Udział akcji zagranicznych może stanowić od 30 do 60 proc. aktywów funduszu. Na zmienność wartości jednostki funduszu w istotny sposób mogą wpływać: stan koniunktury na giełdach europejskich oraz zmiany kursu złotego wobec euro.

  Fundusz Eurozrównoważony przeznaczony jest dla osób oczekujących w długim terminie wzrostu oszczędności głównie z inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w euro.
   
 • Fundusz Międzynarodowy

  Celem Funduszu Międzynarodowego jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych.

  Aktywa funduszu lokowane są w znacznym stopniu w akcjach notowanych na rynkach zagranicznych oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (których aktywa stanowią głównie akcje notowane na rynkach zagranicznych). Pozostałe aktywa funduszu lokowane są w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w dłużnych instrumentach finansowych. Na zmienność wartości jednostki funduszu w istotny sposób mogą wpływać zmiany kursów walutowych.

  Fundusz Międzynarodowy przeznaczony jest dla osób oczekujących w długim terminie wzrostu oszczędności głównie z inwestycji na rynkach zagranicznych.
   
 • Fundusz Akcji

  Celem Funduszu Akcji jest uzyskanie w długim terminie bardzo wysokich dochodów z inwestycji.

  Fundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z inwestowaniem na rynku akcji, jest ograniczane przez staranny dobór akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie portfela akcji.

  Fundusz Akcji przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.
   
 • Fundusz Dynamiczny

  Celem Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w długim terminie bardzo wysokich dochodów, głównie z inwestycji na rynkach akcji.

  Fundusz wykazuje zamienne, mogące sięgać całości aktywów, zaangażowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w dłużnych instrumentach finansowych. W porównaniu z Funduszem Akcji stosowana jest bardziej aktywna strategia zarządzania. Wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z inwestowaniem na rynku akcji, jest ograniczane przez staranny dobór akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie portfela akcji.

  Fundusz Dynamiczny przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.
   
 • Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

  Celem Funduszu Dynamicznego Aktywnej Selekcji jest uzyskanie w długim terminie najwyższych dochodów z inwestycji na rynku akcji.

  Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

  Aktywa funduszu lokowane są w sposób pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) w akcjach. Nieznaczną część aktywów funduszu stanowią środki pieniężne. Ze względu na skład portfela funduszu wartość jednostki może wykazywać wysoką zmienność i podlegać tendencjom spadkowym, w zależności od stanu koniunktury na rynku akcji.
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowycho Rzecznik Ubezpieczonych Generalna Inspekcja Ochrony Danych Osobowych Certyfikat SSL Komisja Nadzoru Finansowego

Na skróty

Ubezpieczenie na narty

Ubezpieczenia na narty

Wszystko, czego potrzebujesz wyjeżdżając na narty lub snowboard - za granicę lub na terenie RP. Komfortowa obsługa - wszystkie polisy dostępne online - bez wychodzenia z domu!
Ubezpieczenia Assistance

Ubezpieczenia Assistance

Awaria, stłuczka, wypadek samochodowy mogą przydarzyć się każdemu. Zapewnij sobie komfortową pomoc i opiekę w kryzysowej sytuacji.

Sprawdź:
Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

Szukasz oferty OC w życiu prywatnym, a może chcesz sprawdzić propozycje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wybranej grupy zawodowej? Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy!
Odszkodowania

Odszkodowania

U nas znajdziesz aktualne oferty firm odszkodowawczych, zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Sprawdź, jak uzyskać wysokie odszkodowanie!

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ochrona prawna w sprawach karnych oraz przy dochodzeniu odszkodowań. Zapewnij sobie pomoc prawnika. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał skorzystać z jego usług.

Z naszym ubezpieczeniem będziesz miał możliwość korzystania z fachowej pomocy renomowanych kancelarii prawnych na terenie całego kraju. 
OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

Zbliża się czas, gdy będziesz musiał wybrać drugi filar emerytalny? A może chcesz zmienić fundusz, na który zdecydowałeś się jakiś czas temu?

Wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne w jednym miejscu!

Najciekawsze oferty:

Inne ubezpieczenia

Inne ubezpieczenia

Szukasz nietypowego ubezpieczenia? W tym miejscu znajdziesz niestandardowe propozycje - dla rowerzystów, ubezpieczenie dla psa lub kota, karty dla studentów i wiele innych.
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczenie.com.pl Największy portal ubezpieczeniowy w Polsce. Kompendium wiedzy o ubezpieczeniach. Ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, OC i AC, mieszkania, domu, na życie, NNW, inwestycyjne, dla firm, ofe.
www.dlaagenta.pl Pierwszy w Polsce System Formularzy LEAD dla agentów Ubezpieczeniowych wszystkich towarzystw. System LEAD to prosty sposób współpracy agentów ubezpieczeniowych i klientów, którzy chcą nabyć polisę.
www.rankingofe.com.pl Notowania i Wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych. Porównanie OFE online. Fundusze: generali, axa, ing, polsat, nordea, allianz, aig, aegon, pzu, warta, aviva, pekao, pocztylion, bankowy.
www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl Największy katalog agentów ubezpieczeniowych w Polsce. Agent ubezpieczeniowy Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin, PZU, Aviva, Warta...
www.smsprzypomnienie.pl Zamów bezpłatne przypomnienie SMS informujące o końcu ważności badania technicznego i polisy OC. Przypomnimy Ci o dopełnieniu koniecznych formalności.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.polisynazycie.com.pl Polisy na życie chronią Ciebie i Twoją rodzinę przede wszystkim od ryzyka nagłej, niespodziewanej śmierci. Ubezpieczenie na życie zagwarantuje spokój finansowy Twojej rodzinie.
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
www.ubezpieczenierolnicze.pl Ubezpieczenia dla rolników: KRUS, obowiązkowe, dobrowolne, z dopłatą skarbu państwa. Zamów ubezpieczenie.
Ubezpieczenia online.pl sp. z o.o. © 2006-2015